Regulamin Sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU FLEXIMO

www.sklep.fleximo.pl

 

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i realizacji umów sprzedaży poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.sklep.fleximo.pl/ (dalej: Sklep Internetowy; Sklep), prowadzony przez FLEXIMO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, ul. Sikorka 51, 32-300 Olkusz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0001055604, REGON: 526337459, NIP: 6372222823 (dalej: Sprzedawca).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w drodze wiadomości e-mail pod adresem: sklep@fleximo.pl lub w Dni Robocze w godzinach 08.00-16.00 pod numerem telefonu: +48 577 343 323.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosowane są następujące definicje:
 • Dni Robocze - to dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przypadających wówczas dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz Zamówienia - to usługa elektroniczna w postaci formularza umożliwiającego Klientowi dodanie wybranych Produktów do koszyka oraz podanie danych adresowych, a także wybór sposobu płatności i dostawy, niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Klient - to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- która zamierza zawrzeć lub zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży i/lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Konsument - to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, tj. zawierająca umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto - to usługa elektroniczna w postaci indywidualnego Konta Klienta, udostępnianego przez Sprzedawcę po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym, które umożliwia składanie zamówień, przeglądanie historii zamówień.
 • Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców.
 • Newsletter - to usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu, za wyraźną zgodę Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości marketingowych i informacji handlowych Sprzedawcy.
 • Produkty Standardowe - to wszelkie produkty i usługi dostępne do Zamówienia w Sklepie Internetowym lub produkty i usługi dostępne w ramach Zapytania Ofertowego.
 • Produkty Niestandardowe - to:
 1. wszystkie profile aluminiowe konstrukcyjne, które zostały poddane usłudze docinania na wymiar, z wyjątkiem odcinków dociętych na wielokrotność odcinków 2000 mm,
 2. wszystkie profile aluminiowe konstrukcyjne dowolnej długości, które zostały na życzenie klienta poddane dodatkowej obróbce takiej jak: gwintowanie lub nawiercanie, zgodnie ze złożonym Zamówieniem lub Zapytaniem Ofertowym
 3. wszystkie konstrukcje wykonane wraz z montażem z zamówionych w sklepie produktów, które zostały wykonane w oparciu o przesłany przez klienta projekt konstrukcyjny, który został wysłany z błędami lub jako dokument niekompletny.

 

 • Transport Dłużycą - wyceniana indywidualnie oferta, która określa warunki i cenę wysyłki Zamówienia, obejmującego odcinki profili aluminiowych konstrukcyjnych powyżej 3000 mm 
 • Zapytanie Ofertowe - to złożone przez Klienta Zamówienie, które kieruje do Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@fleximo.pl lub telefonując pod numer telefonu: +48 577 343 323, na które Sprzedawca odpowiada poprzez utworzenie dedykowanego dokumentu potwierdzającego warunki i zasady realizacji Sprzedaży w ramach Zapytania Ofertowego. 
 • Zamówienie - to oferta Klienta skierowana do Sprzedawcy, mająca na celu zawarcie Umowy Sprzedaży określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, którą to klient potwierdza wyrażając zgodę na jej realizację bezpośrednio na stronie internetowej www.sklep.fleximo.pl, jeżeli Zamówienie w całości odbywa się poprzez stronę internetową lub potwierdzone przez klienta telefonicznie lub mailowo warunki realizacji Zapytania Ofertowego.
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz złożenie Zamówienia wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną w postaci: prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, udostępniania Formularza Zamówienia oraz przesyłania Newslettera.
 2. Aby zarejestrować Konto, Klient wypełnia formularz rejestracji dostępny poprzez Sklep Internetowy, podając następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon, indywidualnie utworzone hasło, dane adresowe, a w przypadku Przedsiębiorcy także nazwę firmy oraz nr NIP. Zarejestrowanie Konta wymaga uprzedniego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, co zostaje potwierdzone przez Klienta zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkboxa).
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracji na podany w nim adres e-mail zostanie automatycznie przesłany link potwierdzający rejestrację Konta. Świadczenie usługi prowadzenia Konta rozpoczyna się po kliknięciu przez Klienta na przesłany link.
 4. Umowa świadczenia usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient w każdej chwili może rozwiązać umowę (usunąć Konto) poprzez przesłanie prośby o usunięcie Konta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fleximo.pl.
 5. Umowa świadczenia usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu do koszyka. Usługa świadczona jest jednorazowo i ulega zakończeniu z chwilą skutecznego zrealizowania Zamówienia lub odstąpienia od jego składania z jakiejkolwiek przyczyny, w tym m.in. opuszczenia Sklepu Internetowego.
 6. Umowa świadczenia usługi Newslettera wymaga podania przez Klienta adresu e-mail we wskazanym w tym celu miejscu w Sklepie Internetowym - oknie Newslettera. Na podany adres zostanie automatycznie przesłany link potwierdzający chęć korzystania z tej usługi. Świadczenie usługi Newslettera rozpoczyna się po kliknięciu przez Klienta na link.
 7. Umowa świadczenia usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony. Klient w każdej chwili może rozwiązać umowę poprzez ponowne wpisanie adresu e-mail w oknie Newslettera i potwierdzenie wypisania poprzez kliknięcie na link, który zostanie przesłany w wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania oferowania i świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie.
 8. Do poprawnego korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną niezbędne jest posługiwanie się przez Klienta urządzeniem końcowym (komputer, telefon, tablet itp.) z dostępem do Internetu, korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji lub trzech wcześniejszych: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer/ Edge, Safari, Opera, włącznie możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript, posiadanie adresu e-mail.
 9. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści bezprawnych, niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, w tym obraźliwych, wulgarnych, mogących naruszać dobra osobiste oraz inne prawa Sprzedawcy a także pozostałych użytkowników Sklepu Internetowego.

 

3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Produkty i informacje na ich temat znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Ceny przedstawione w Sklepie Internetowym są cenami netto (nie zawierają wszystkich podatków, w tym podatku VAT) oraz wyrażone są w złotych polskich (PLN). Do podanych Cen doliczone zostaną koszty dostawy i opakowania, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy Produktów Standardowych i Produktów Nieoraz koszty wszystkich podatków (w tym VAT).
 3. Klient może złożyć Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów Standardowych i Produktów Niestandardowych dostępnych w Sklepie Internetowym poprzez złożenie Zamówienia. 
 4. Zamówienia można składać w jeden z poniższych sposobów:
  1. poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej www.sklep.fleximo.pl,
  2. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@fleximo.pl,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, w tym: +48 577 343 323.
 5. Klient, korzystając z Formularza Zamówienia, ma możliwość składania Zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienie uważa się za poprawnie złożone w ten sposób po wykonaniu wszystkich następujących czynności: dodaniu Produktów do koszyka, podaniu niezbędnych danych teleadresowych Klienta lub zalogowaniu się na Konto Klienta, wybraniu sposobu płatności oraz dostawy, a także kliknięciu przycisku „zamawiam” w przypadku wyboru opcji płatności za pomocą przedpłaty.
 6. Klient, korzystając z Formularza Zamówienia, ma możliwość składania Zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienie uważa się za poprawnie złożone w ten sposób po wykonaniu wszystkich następujących czynności: dodaniu Produktów do koszyka, podaniu niezbędnych danych teleadresowych Klienta lub zalogowaniu się na Konto Klienta, wybraniu sposobu płatności oraz dostawy, a także kliknięciu przycisku „zamawiam” oraz potwierdzając w dedykowanym mailu chęć realizacji zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności za pomocą pobrania.
 7. Klient, przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@fleximo.pl ma możliwość składania Zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienie uważa się za złożone w ten sposób po przesłaniu wiadomości zawierającej co najmniej następujące informacje: nazwę wybranych Produktów zgodnie z ich oznaczeniem w Sklepie Internetowym, dane teleadresowe Klienta obejmujące przynajmniej imię i nazwisko/ nazwę, adres, numer telefonu, a w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami- także NIP oraz wybrany sposób płatności i dostawy.
 8. Klient może również zapoznać się z Produktami w Sklepie Internetowym a następnie złożyć Zamówienie telefonicznie, w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Poprawne złożenie Zamówienia wymaga podania przez Klienta nazwy wybranych Produktów zgodnie z ich oznaczeniem w Sklepie Internetowym, danych teleadresowych Klienta obejmujących przynajmniej imię i nazwisko/ nazwę, adres, numer telefonu, a w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami- także NIP oraz wybrany sposób płatności i dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje potwierdzenia poprawnie złożonego Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od daty jego złożenia, przesyłając wiadomość na wskazany w Zamówieniu adres e-mail Klienta. Potwierdzenie stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Zamówienie składające się produktów dostępnych na magazynie zostanie zrealizowane w czasie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od daty dokonania płatności lub daty potwierdzenia Zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem. Do powyższego terminu nie wlicza się czasu dostawy. 
 11. Potwierdzeniu nie podlegają Zamówienia złożone w sposób inny, niż wskazany w pkt 3 powyżej lub złożone w sposób nieprawidłowy. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu usunięcia nieprawidłowości Zamówienia.
 12. W Sklepie Internetowym oferowane są także Produkty Niestandardowe, dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie i po dokonaniu odrębnej wyceny przez Sprzedawcę. Klienci mogą kierować zapytania w sprawie Produktów Niestandardowych na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fleximo.pl. W ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zapytania, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności Produktów Niestandardowych, ich wyceny oraz możliwego terminu realizacji umowy. Umowę sprzedaży Produktów Niestandardowych uważa się za zawartą, jeżeli Klient w ciągu kolejnych 2 dni roboczych potwierdzi ofertę Sprzedawcy oraz poda swoje dane teleadresowe niezbędne do jej realizacji, w tym imię i nazwisko/ nazwę, adres, numer telefonu, a w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami- także NIP oraz wybrany sposób płatności i dostawy.

 

4 Płatność i dostawa

 1. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty w jeden z następujących sposobów:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • gotówką za pobraniem przy dostawie i odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
  • kartą płatniczą lub przelewem on-line poprzez zewnętrzny system płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.
 2. Ostateczny koszt Zamówienia, obejmujący także koszty dostawy, ustalany jest po wyborze przez Klienta sposobu dostawy oraz wskazywany jest Klientowi przed złożeniem Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia, a w razie składania Zapytania Ofertowego telefoniczne lub w drodze wiadomości e-mail Klient powinien do ceny zamawianych Produktów, doliczyć kwoty przesyłki wskazane w niniejszym Regulaminie oraz w zakładce „Dostawa” na stronie Sklepu.
 3. Koszt dostawy i pakowania dla Zamówienia złożonego poprzez Sklep Internetowy lub Zapytań Ofertowych podawane są do wiadomości klienta w momencie złożenia  Zamówienia. 
 4. Koszty dostawy i pakowania dla konstrukcyjnych profili aluminiowych o odcinkach powyżej 3000 mm wyceniane są Transportem Dłużycą indywidualnie na podstawie złożonego Zapytania Ofertowego złożonego na adres: sklep@fleximo.pl
 5. W razie skorzystania z możliwości wysyłki za pobraniem, płatność gotówką za pobraniem dostępna jest wyłącznie do kwoty Zamówienia wynoszącej 1000 zł brutto. Powyżej tej kwoty wymagane jest opłacenie zamówienia z góry, w jeden ze sposobów podanych w ust. 1 pkt 2-3.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem lub za pośrednictwem system płatności internetowej, płatności powinna zostać dokonana w termin 3 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Brak potwierdzenia przez Klienta opłacenia Zamówienia w powyższym terminie może skutkować anulowaniem Zamówienia.
 7. Termin realizacji Zamówienia, wskazany w § 3 ust. 9, liczony jest: w przypadku płatności przelewem na konto - od daty zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego; lub w przypadku płatności przez system płatności internetowej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
 8. Dostępne karty płatnicze, którymi można realizować płatność to Karty płatnicze: Visa i MasterCard. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A..

 

 

5 Dostawa i odbiór Zamówień

 1. Klient może dokonać wyboru jednego z poniższych sposobów dostawy Zamówienia:
 • odbiór osobisty w Dni Robocze od 07.30 do 15.00 pod adresem: FLEXIMO sp. z o.o. pod adresem: ul. Sikorka 51, 32-300 Olkusz. Odbiór osobisty jest możliwy tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu się na konkretny dzień i konkretną godzinę odbioru.
 • przesyłką kurierską na terenie Polski,
 • Transportem Dłużycą.

 

6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7 i 11.
 2. Bieg wskazanego terminu do odstąpienia rozpoczyna się od momentu objęcia zamówionych Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, np. w sytuacji odbioru osobistego za pośrednictwem innej osoby.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może, ale nie musi zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, bądź na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu - pocztą zwykłą na adres Sprzedawcy: FLEXIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sikorka 51, 32-300 Olkusz lub w formie skanu w drodze wiadomości e-mail na adres: sklep@fleximo.pl.
 5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w drodze wiadomości e-mail.
 6. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży we wskazanym terminie, traktuje się ją jako niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjmie jego ofertę i potwierdzi Zamówienie, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostawy Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. zamiast zwrotu w formie gotówki, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta.
 9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam je odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy, m.in. koszty przesyłki, koszty opakowania.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Produktów.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w razie nabycia Produktów Niestandardowych, a także, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.) w razie nabycia Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w razie przycięcia i obróbki na życzenie Klienta, Przedsiębiorcy i Konsumenta profili aluminiowych na długość inną niż wielokrotność 500 mm lub wykonania w takich profilach otworów montażowych. Za wolę przycięcia na życzenie Konsumenta profili aluminiowych uznaje się fakt wybrania przez Klienta w czasie wyboru Produktu z listy wyboru wymiaru odcinka innego niż wielokrotność 500 mm. 

 

7 Reklamacje i rękojmia

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom Produktów bez wad oraz ponosi wobec nich odpowiedzialności, jeżeli Produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Konsument może złożyć reklamację dotyczącą Produktów lub usług świadczonych drogą elektroniczną: pisemnie, na adres Sprzedawcy FLEXIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sikorka 51, 32-300 Olkusz bądź w drodze wiadomości e-mail na adres: sklep@fleximo.pl
 3. W reklamacji Konsument powinien wskazać co najmniej stwierdzone wady Produktów bądź usterki czy brak funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną, orientacyjny czas ich wystąpienia, dane identyfikujące i kontaktowe Konsumenta, a także żądanie wymiany lub naprawy Produktów albo oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy. Nie wskazanie powyższych informacji nie powoduje nieważności reklamacji, jednak może utrudnić jej sprawne rozpatrzenie przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail. Brak odpowiedzi w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć wadliwe Produkty do siedziby Sprzedawcy: FLEXIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sikorka 51, 32-300 Olkusz.
 6. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na Produkty ani Produkty Niestandardowe.

 

8 Rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, uregulowanego w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 2. Sprzedawca informuje, że Konsumenci mają możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed rzecznikiem praw konsumenta czy Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat podmiotów oraz procedur postępowania dostępnych jest m.in. pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/
 3. Sprzedawca informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

9 Postanowienia dotyczące umów zawieranych z Przedsiębiorcami

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.
 2. Z chwilą wydania Produktów przez Sprzedawcę przechodzą na Klienta, będącego Przedsiębiorcą, korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W razie przesyłania Produktów przesyłką kurierską, chwilę wydania stanowi przekazanie Produktów przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Klientowi, będącemu Przedsiębiorcą, oraz za opóźnienie w przewozie.
 3. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą uznane będą w szczególności zdarzenia niezależne od woli Sprzedawcy, wywołane przyczyną zewnętrzną, niemożliwą do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, m.in. epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego, klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne, konflikty zbrojne, zamieszki, strajki.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 klient będący Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, za wyjątkiem umowy sprzedaży profili aluminiowych niestandardowych. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie jest skuteczne tylko w razie zapłaty w podanym terminie na rzecz Sprzedawcy 30% ceny umowy oraz zwrotu Produktów na koszt Klienta. Sprzedawcy przysługuje prawo potrącenia wskazanej kwoty odstępnego z ceny sprzedaży. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną cenę, pomniejszoną w wyniku dokonanego potrącenia, w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconych Produktów.
 5. Klient będący osobą fizyczną, składający Zamówienie lub zawierający ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, w przypadku którego jednak Zamówienie lub treść umowy nie posiadają dla takiego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie i na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.

 

10 Postanowienia końcowe

 1. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Tekst Regulaminu można pobrać w formie PDF ze Sklepu Internetowego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów.
  W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).
 3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies i narzędzi analitycznych stosowanych przez Sprzedawcę zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.sklep.fleximo.pl/polityka-prywatnosci
 4. Sprzedawca wdrożył Politykę Prywatności oraz odpowiednie środki ochrony, jednak korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze może wiązać się z niebezpieczeństwem pozyskania oraz wykorzystania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni chronić swoje dane w szczególności w zakresie urządzeń i programów, którymi sami się posługują, w tym poprzez stosowanie programów antywirusowych oraz firewalli.
 5. Sprzedawca stosuje pliki cookies, które są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na twardym dysku urządzenia końcowego Klienta. Mechanizm ten jest zastosowany w celu zapewnienia bezpiecznego działania Sklepu Internetowego, niektórych jego funkcjonalności oraz zebrania informacji o tym w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego(zanonimizowane dane statystyczne). Pliki cookies nie niszczą urządzeń końcowych Klienta, ani nie powodują na nich zmian. Dalsze szczegóły na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności.
 6. Prawa autorskie do wszelkich treści dostępnych w Sklepie Internetowym przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom. Klienci, ani inne osoby odwiedzające stronę internetową Sprzedawcy nie mają prawa do korzystania z tych treści bez uzyskania odpowiedniej zgody.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów lub wykładni prawa, zmiana warunków technicznych czy funkcjonalności Sklepu Internetowego, konieczność dostosowania do wydanych decyzji, orzeczeń, nakazów czy zaleceń właściwych organów. O zmianie Sprzedawca poinformuje na 7 dni przed jej wejściem w życie, na swojej stronie internetowej, a także w drodze wiadomości e-mail przesłanej do Klientów, zawierającej zmieniony tekst Regulaminu lub link do tego tekstu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem łączących Strony umów o świadczenie usług elektronicznych oraz będzie skutkowało brakiem możliwości dalszego składania Zamówień. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu.
 8. Zamówienia złożone przed dniem wejście w życie zmiany Regulaminu realizowane będą na podstawie tekstu Regulaminu obowiązującego w chwili ich złożenia.
 9. Następujące załączniki stanowią integralną treść niniejszego Regulaminu:
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8.01.2024.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium