Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.sklep.fleximo.pl/ (dalej: Sklep Internetowy; Sklep), prowadzonego przez GM Automatyka spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 107A, 42-440 Ogrodzieniec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000641376, REGON: 365613777, NIP: 6492306557 (dalej: Sprzedawca). Użytkownikami Sklepu są zarówno Klienci, jak i inne osoby korzystające ze strony internetowej Sklepu.
 2. Zwroty pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w niniejszej Polityce Prywatności lub w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym pod adresem: https://www.sklep.fleximo.pl/regulamin-sklepu.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca, tj. GM Automatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 107A, 42-440 Ogrodzieniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000641376, REGON: 365613777, NIP: 6492306557.
 2. Kontakt z Administratorem dostępny jest pod wskazanym adresem jego siedziby, w drodze wiadomości e-mail na adres: sklep@fleximo.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 577 343 323 .
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.).

§ 3

 1. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników podawane przez nich w związku z utworzeniem Konta, korzystaniem z usługi Newslettera, wypełnianiem Formularza zamówienia, a także na skutek kontaktu mailowego, telefonicznego czy pocztowego. Ponadto narzędzia analityczne stosowane w Sklepie dostarczają anonimowych informacji na temat sposobu w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu.
 2. Użytkownicy zakładający Konto podają Administratorowi następujące dane osobowe:
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • indywidualnie utworzone hasło,
 • dane adresowe,
 • w przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo: nazwę firmy oraz nr NIP.
 1. Użytkownicy korzystający z usługi Newslettera podają Administratorowi następujące dane osobowe:
 • adres e-mail.
 1. Użytkownicy wypełniający Formularz Zamówienia lub składający Zamówienie drogą mailową lub telefonicznie podają Administratorowi następujące dane osobowe:
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • indywidualnie utworzone hasło,
 • dane adresowe,
 • w przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo: nazwę firmy oraz nr NIP.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umów ze Sprzedawcą.
 1. Skorzystanie z darmowej usługi Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie w ramach Newslettera informacji handlowej Sprzedawcy w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.). Zgodę można odwołać w każdym momencie poprzez rezygnację z usługi Newslettera. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych wcześniej.

 § 4

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

a) 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie:

-prowadzenie negocjacji i ustaleń w sprawie zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w tym otrzymywanie Zamówień, odpowiedzi na kontakt potencjalnych Klientów w sprawie zapytań o konkretne produkty/usługi;

-sprzedaż produktów poprzez Sklep Internetowy (zawarcie i realizacja umowy sprzedaży);

-realizacja darmowej usługi elektronicznej Newsletter;

-realizacja darmowej usługi Konta;

-realizacja darmowej usługi Formularza Zamówienia.

b) 6 ust. 1 pkt c) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cele przetwarzania oparte na tej podstawie:

-realizacja ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych np. podatkowych, bądź rachunkowych.

c) Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie:

-marketing bezpośredni usług i działalności Sprzedawcy (świadczenie usługi Newsletter dla subskrybentów, uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze strony Sklepu Internetowego przez Użytkowników);

-ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń Sprzedawcy lub obrona przed roszczeniami.

§ 5

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są kontrahentom Sprzedawcy oraz innym podmiotom z którymi współpracuje on w związku z prowadzoną w ramach Sklepu Internetowego działalnością gospodarczą. W zależności od okoliczności i roli podmiotu zewnętrznego jest on albo samodzielnym administratorem przekazywanych danych osobowych (tj. posiada własne podstawy prawne do ich przetwarzania), albo przetwarza dane osobowe na polecenie Sprzedawcy. Samodzielnymi administratorami są m.in. poczta i firmy kurierskie, banki, podmioty zewnętrzne obsługujące systemy płatności, kancelaria prawne. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na polecenie Sprzedawcy są m.in. firmy rachunkowe, podatkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług hostingu, dostawcy usług poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że przekazuje dane osobowe Klientów firmie kurierskiej przy pomocy której realizowana jest dostawa zakupionych Produktów oraz zewnętrznemu operatorowi płatności PayU, tj. PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, REGON: 300523444, NIP: 7792308495, kapitał zakładowy 4 944 000,00 zł (w całości wpłacony). Decydując się na dostawę Produktów kurierem oraz opcję płatności szybkim przelewem Klient wyraża zgodę na przekazanie ww. podmiotom jego odpowiednich danych osobowych. Podmioty te, jako niezależni administratorzy danych osobowych, stosują własne polityki przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. W razie otrzymania odpowiedniego żądania Sprzedawca udostępnia dane osobowe także uprawnionym podmiotom i organom, takim jak Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe przechowywane są w różnych okresach czasu:
 • W zakresie realizacji Zamówień, umów sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną: przez okres negocjacji, zawierania i realizacji tych umów, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Sprzedawcy lub mogących powstać wobec Sprzedawcy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 • W zakresie realizacji prawnych obowiązków ciążących na Sprzedawcy jako administratorze danych osobowych: przez okres wskazany w przepisach prawa dla danego obowiązku lub do czasu wypełnienia takiego obowiązku.
 • W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy: przez okres istnienia takich uzasadnionych interesów.
 1. Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

§ 6

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:

-dostępu do tych danych,

-żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-przeniesienia danych i przesłania ich bezpośrednio innemu podmiotowi (administratorowi).

 1. Realizacja każdego z powyższych praw możliwa jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
 2. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (np. marketing bezpośredni) Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Sprzedawca nie może ich wówczas dłużej przetwarzać, chyba że wykaże, że zachodzą istotne i prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, nadrzędne nad interesami Użytkownika lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń. Jeżeli sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego, Sprzedawca ma obowiązek zaprzestania dalszego przetwarzania danych w tym celu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego miejsca zwykłego pobytu, pracy lub popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Użytkownik ma prawo uzyskania od Sprzedawcy potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
 5. Użytkownik ma prawo żądania od Sprzedawcy niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 6. Użytkownik ma prawo żądania od Sprzedawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Powyższe nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Użytkownik ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

§ 7

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika przez serwer Sklepu i dostarczają dane statystyczne o aktywności Użytkownika, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.
 2. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu. Korzystając ze Sklepu i stosując ustawienia przeglądarki umożliwiające przyjmowanie cookies, Użytkownik wyraża zgodę, w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.) na instalowanie, przechowywanie i uzyskiwanie przez Sprzedawcę dostępu do cookies.

3.Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.
 1. Podczas korzystania ze Sklepu uruchomione zostaje także narzędzie analityczne Google Analytics oraz jego odrębne pliki cookies, które umożliwia analizowanie sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu.
 2. Dane zbierane przez Google Analitycs skupiają się przede wszystkim na urządzeniu końcowym, przeglądarce, przybliżonej lokalizacji i ruchu w Sklepie, nie dotycząc bezpośrednio konkretnego Użytkownika.
 3. Narzędzie Google Analitycs obsługiwane jest przez firmę Google LLC, która jest niezależnym administratorem danych osobowych.

 

§ 8

 1. Sprzedawca zwraca uwagę, że jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczony jest link prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sprzedawcę stron internetowych, to nie odpowiada on ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.
 2. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@fleximo.pl.

 

§ 9

 1. Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Polityki Prywatności, które będą obowiązywać po upływie 7 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 06.08.2020r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl